پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اضافه کردن لازیکس برای افزایش حجم ادرار دربیماران بدحال به طور معنی داری سبب کاهش میزان مرگ و میر و نیاز به دیالیز در این بیماران نگردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اضافه کردن لازیکس برای افزایش حجم ادرار در بیماران بدحال به طور معنی داری سبب بهبود میزان مرگ و میر و کاهش نیاز به دیالیز در این بیماران نگردید؛ اگرچه لازیکس باعث کاهش غیر معنی دار مرگ و نیاز به دیالیز شده است.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.1798.fa
برگشت به اصل مطلب