پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
ارتباط توانایی آینده پژوهشی با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان ارتباط توانایی آینده پژوهشی با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دانشجویان منابع انسانی آینده ی نظام سلامت بوده و توانایی آینده پژوهی آنان نیز به‌عنوان یکی از وظایف دانشگاه‌ها می‌تواند از طریق آموزش در طی سال‌های تحصیل بهبود یابد؛ لذا یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر آن کیفیت تجارب یادگیری است. از این رو پژوهشی با هدف تعیین ارتباط توانایی آینده پژوهی و کیفیت تجارب یادگیری در دانشجویان انجام شد. جامعه این مطالعه توصیفی- تحلیلی ، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 96-1395 بود. 370 نفر از دانشجویان به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های روا و پایای توانایی آینده پژوهی پارسا و همکاران و کیفیت تجارب یادگیری Neumann بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس یکطرفه، رگرسیون چندگانه و همبستگی اسپیرمن انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین توانایی آینده پژوهی دانشجویان تحت مطالعه کمی بیشتر از حد متوسط (5/24±5/138) و میانگین کیفیت تجارب یادگیری در حد متوسط (1/7±2/34) بود. بین ابعاد آینده پژوهی و ابعاد کیفیت تجارب یادگیری همبستگی مستقیم و معناداری وجود داشت که شدت این ارتباط متوسط می‌باشد (01/0P<، 0r>). با توجه به اینکه؛ بهبود کیفیت در تجارب یادگیری می‌تواند موجب رشد توانایی آینده پژوهی دانشجویان شود، لذا ضروری است، فعالیت‌های متمرکز بر آینده در برنامه درسی دانشگاه‌ها گنجانده شود؛ همچنین اساتید نیز می توانند در روابط خود با دانشجویان بر نگرش و تمایل آنان از لحاظ پیش‌بینی و بررسی تحولات آینده تأثیر بیشتری بگذارند و به علاقه‌مندی آنان به شناخت آینده بیافزایند.
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.116.1873.fa
برگشت به اصل مطلب