پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
ارتباط بین سابقه دیابت خانوادگی با دیابت بارداری ارتباط بین سابقه دیابت خانوادگی با دیابت بارداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دیابت بارداری شایعترین اختلال متابولیکی است که برای اولین بار درطول دوره ی بارداری تشخیص داده می شود.ما ازمیان2697زن باسابقه ی دیابت خانوادگی و29134زن بدون سابقه ی دیابت خانوادگی،به ترتیب 954و4372فرد دچار دیابت بارداری شدند.باترکیب نتایج مطالعات اولیه بابکارگیری روش متاآنالیز، نسبت بخت کلی سابقه خانوادگی برای ابتلابه دیابت بارداری به میزان3.46 (فاصله اطمینان95%: 4.27-2.80)برآورد شد.این مطالعه متاآنالیز نشان داد که سابقه خانوادگی دیابت، یک علامت خطرمهم برای دیابت بارداری است.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سید رضا خطیبی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: A-10-1304-3
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.116.1960.fa
برگشت به اصل مطلب