پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
نقطه برش سن تشخیص سرطان روده بزرگ با استفاده از مدل نقطه تغییر شفا 50 سالگی تعیین شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
زمینه و اهداف: سرطان روده بزرگ چهارمین سرطان مرگ‌زا در جهان است. این سرطان، چند مرحله‌ای است و در صورت تشخیص در مراحل ابتدایی، قابل درمان است. تعیین این که نقطه‌ تغییر سن تشخیص بیماری در چه زمانی است، می‌تواند برنامه‌ریزی برای درمان را بهبود بخشد. این مطالعه، با هدف تعیین نقطه تغییر سن تشخیص بیماری سرطان روده بزرگ انجام شد.
روش ها: نمونه پژوهش، شامل 345 بیمار است که اطلاعات آن‌ها طی سال‌های 1363 تا 1391 در بیمارستان طالقانی تهران، ثبت شد و بیماران تا سال 1392 پیگیری شدند. در این مطالعه نقطه تغییر در سن تشخیص بیماری، با استفاده از مدل شفای آمیخته بقا، به‌دست آمد. نتایج با استفاده از نرم افزار R نسخه 2.15.0 و نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان دادکه نقطه تغییر سن تشخیص، 50 سال است. نسبت شفایافتگی در افراد با سن 50 سال وکمتر ، 65% و نسبت شفایافتگی در افراد با سن بیشتر از 50 سال، 31% است و بقای افراد جوان‌تر نسبت‌ به افراد مسن‌تر بیشتر است.
نتیجه گیری: از آنجا که دسترسی به نقطه برش سن تشخیص بیماری و تحلیل گروه‌های پیش‌آگهی ایجاد شده، در غربالگری و برنامه‌ریزی برای درمان، بسیار مهم است، نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می‌کند برای سرطان‌هایی که امکان بهبودی افراد در مراحل ابتدایی وجود دارد، نقطه تغییر سن با استفاده از مدل‌های شفا به‌دست آید و با انجام به‌موقع غربالگری سرطان روده بزرگ، نسبت شفا یافتگان افزایش یابد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تعیین نقطه برش سن تشخیص سرطان روده بزرگ با استفاده از مدل نقطه تغییر شفا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران
مجری اصلی: دکتر محبوبه عبد الهی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۲۲   |   کد طرح: A-10-1340-1
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.116.7836.fa
برگشت به اصل مطلب