پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تهران
در بیماران دیابتی نوع دو مکمل DHA باعث کاهش معنی دار تری گلیسرید و محیط دور کمر (p=0/002) گردید.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این کارآزمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونما، 44 نفر وارد مطالعه شدند. بیماران در محدوده سنی 67_33 سال و با BMI مساوی و بیشتر از 5/22 و کمتر از 40 کیلوگرم بر متر مربع بودند. 22 نفر از بین 35 نفر به طور تصادفی در گروه دریافت کننده DHA و 22 نفر از بین 33 نفر در گروه دریافت کننده دارونما قرار گرفتند. گروه دریافت کننده DHA روزانه دو گرم DHA و گروه دارونما روزانه روغن پارافین را به شکل کپسول همراه با غذا به مدت 8 هفته دریافت کرده بودند. در ابتدای و انتهای مداخله دریافت مواد مغذی، شاخص های آنتروپومتری، سطوح لیپیدی، قند خون ناشتا، انسولین اندازه گیری شد و در مطالعه حاضر، روی نمونه های موجود، غلظت سرمی ApoA1، ApoA2، ApoB48 و ApoC3 در بیماران دیابتی نوع دو اندازه گیری شد و در گروه های دریافت کننده مکمل و دارونما، مورد مقایسه قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: مکمل DHAباعث کاهش معنی دار تری گلیسرید گردید (p=0/006) اما در دیگر متغیرهای لیپیدی و همچنین کنترل گلایسمی تفاوت معنی داری ایجاد نشد. پس از مکمل یاری با DHA در میانگین سطوح سرمی Apo A1 در بین افراد دریافت کننده مکمل افزایش معنی داری مشاهده شد (p=0/014). میانگین سطوح ApoC3 در انتهای مداخله در بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری داشت ((p=0/031 اما میانگین تغییرات غلظت سرمی ApoA1، ApoA2، ApoB48 وApoC3 بین دو گروه دریافت کننده مکمل DHA و دارونما تفاوت آماری معنی داری نداشت. مکمل DHA باعث کاهش معنی دار در محیط دور کمر (p=0/002) گردید اما سایر مقادیر ترکیب بدن تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: در گروه دریافت کننده مکمل DHA بیماران دیابتی نوع دو، افزایش معنی داری در سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A1 مشاهده شد و همچنین بین دو گروه دریافت کننده مکمل و دارونما کاهش سطوح سرمی آپولیپوپروتئین C3 دیده شد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: فریبا کوهدانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 94-01-161-28846
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.117.1899.fa
برگشت به اصل مطلب