پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی ارتباط تطابق شخصیتی بین منتور و منتی با میزان رضایت مندی منتی ها از رابطه ی منتورینگ در منتورینگ دانشجویی برای دانشجویان پزشکی سال اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نوع مطالعه بررسی مقطعی(Cross sectional) می باشد.جامعه هدف دانشجویان پزشکی جدید الورودی بودند که در برنامه منتورینگ به عنوان منتی حضور داشتند. برنامه ی منتورینگ یکی از طرح های حمایتی دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای دانشجویان جدید الورود است که برای ورودی 91 نیز انجام شد. شرکت در طرح منتورینگ برای دانشجویان جدیدالورود اختیاری است و دانشجویان می توانند با نام نویسی در فرم هایی که پس از ارائه ی توضیحاتی در مورد منتورینگ در اختیار آنها قرار می گیرد، برای این کار ثبت نام نمایند. در ادامه دانشجویان جدیدالورود که برای شرکت در طرح ثبت نام کرده اند، بین منتورها تقسیم خواهند شد تا با توجه به آموزش هایی که منتور ها دریافت کرده اند آن ها را در زمینه های تحصیلی و روانی-اجتماعی حمایت بکنند. ما بر آنیم تا در این طرح، به ارزشیابی رضایت از منتورینگ از دیدگاه منتی ها پرداخته و ارتباط تطابق مناسب بین منتور و منتی و رضایت از منتورینگ را بررسی کنیم. این مطالعه روی دانشجویانی انجام می شود که برای مدت یک سال تحصیلی از برنامه ی منتورینگ استفاده کرده اند. بدین منظور از سه پرسشنامه استفاده می شود:  پرسشنامه رضایت سنجی از منتی ها  پرسشنامه سرشت و منش برای منتی ها  پرسشنامه سرشت و منش برای منتورها پرسشنامه های ارزشیابی و سرشت و منش منتی ها بین منتی ها توزیع خواهد شد و در نهایت منتی ها پس از تکمیل پرسشنامه ها، آنها را درون پاکت های بسته و بی نام به فردی که مسئول پخش و جمع آوری پرسشنامه ها است، تحویل می دهند. نحوه نمونه‌گیری در این مطالعه به شیوه در دسترس (convenient) خواهد بود، به طوری که از همه‌ی منتورها و منتی‌های دفتر منتورینگ درخواست خواهیم کرد که پرسشنامه‌ها را پر کنند و در پاکت مذکور قرار دهند. مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه جمع آوری آن:  پرسشنامه رضایت سنجی از منتی ها  پرسشنامه سرشت و منش برای منتی ها  پرسشنامه سرشت و منش برای منتورها  پرسشنامه رضایت سنجی از منتی ها: با استفاده از این پرسشنامه، موفقیت اجرای طرح منتورینگ در مواردی از قبیل دسترسی به منتور، رازداری و قابل اعتماد بودن منتور، روش مطالعه دروس دانشگاه و بهبود آن، افزایش انگیزه دانشجویان، سازگاری psychosocial در طول سال اول تحصیل در دانشگاه، میزان آگاهی از فوق برنامه های دانشگاه و شرکت در آن و موارد دیگر مورد پرسش قرار می گیرد. این پرسشنامه ضمیمه شده است.  پرسشنامه سرشت و منش برای منتی ها: جهت بررسی ویژگی های شخصیتی منتی ها، از پرسشنامه ی سرشت و منش (TCI) استفاده خواهد شد. این پرسشنامه دارای چهار مقیاس سرشت (نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی و پشتکار) و سه مقیاس منش (همکاری، خودراهبری و خودفراروی) است. اصل این پرسشنامه توسط دکتر حسین کاویانی به زبان فارسی برگردانده شده و طی مطالعه ای پایایی آن بررسی شده است. ما در این مطالعه از پرسشنامه ای که به زبان فارسی بوده و در کتاب نظریه ی زیستی شخصیت (نشر مهرکاویان، 1386) منتشر شده، استفاده خواهیم نمود. فرم این پرسشنامه ضمیمه شده است.  پرسشنامه سرشت و منش برای منتورها: جهت بررسی ویژگی های شخصیتی منتورها نیز، از پرسشنامه ی سرشت و منش (TCI) استفاده خواهد شد. این پرسشنامه نیز ضمیمه شده است. هر یک از پرسشنامه های رضایت سنجی، به همراه پرسشنامه ی سرشت و منش برای منتی ها، در یک پاکت قرار گرفته و توسط مسئول پخش پرسشنامه ها در اختیار منتی ها قرار می گیرد. همچنین، پرسشنامه ی سرشت و منش برای منتور نیز، حضورا در اختیار هر منتور قرار خواهد گرفت. هنگام وارد کردن داده ها به منظور بررسی نتایج هر زوج منتور- منتی، اطلاعات یک منتور با اطلاعات هر یک از منتی هایش به صورت یک زوج در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال، اگر منتوری سه منتی داشته باشد، در مطالعه، به صورت سه زوج منتور- منتی، وارد خواهد شد. واضح است که با توجه به نحوه ی پخش و جمع آوری پرسشنامه ها ، برای جلوگیری از فاش شدن نام منتورها ، سه رقم آخر شماره تلفن منتور در پرسشنامه منتی ها و منتورها جهت matching داده های منتی و منتور درخواست می گردد تا داده ها برای هر زوج منتور- منتی مورد بررسی قرار گیرد. روش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن: با توجه به مطالعه قبلی که در کشور ما انجام شده است (مطالعه کاویانی و همکاران، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 63، شماره 2، صفحه 89 تا 98، تاریخ انتشار 1384)، و با در نظر گرفتن آلفای 0.05 برای دستیابی و نمرات پیش‌بینی شده برای حیطه‌های نامبرده شده شخصیت و منش طبق پرسشنامه TCI-125 (7 مؤلفه کلی)، از فرمول زیر استفاده کرده و با درنظر گرفتن داده‌های از دست رفته حداکثر به میزان %15؛ حجم نمونه این مطالعه 96 نفر محاسبه می‌گردد. تحلیل داده ها: برای تحلیل داده‌ها در این مطالعه داده‌های پرسشنامه های تمامی منتی‌ها و منتورها را با استفاده از نرم‌افزار SPSS (ویرایش 20) تحلیل خواهیم کرد. قبل از تحلیل نتایج پرسشنامه های سرشت و منش (TCI-125)، ابتدا برای کل سؤالات پرسشنامه شاخص های پایایی ثبات درونی را با استفاده از آلفای کرونباخ و Split-half محاسبه می نماییم تا کیفیت پر کردن پرسشنامه تایید شود. همچنین پایایی پرسشنامه محقق ساخته و خودایفای رضایت از منتورینگ بررسی خواهد شد. نمرات خام 125 آیتم پرسشنامه سرشت و منش طبق توصیه این ابزار، به فاکتورهای مربوط به سرشت (شامل نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی و پشتکار) و منش (شامل خودراهبری، همکاری و خودفراروی) خلاصه می‌شوند. علاوه بر استفاده از نمرات خام هرکدام از این فاکتورها، نمرات معیار T که براساس میانگین و انحراف دانشجویان ایرانی (طبق مطالعه دکتر کاویانی و همکاران) بدست می آید نیز استفاده خواهد شد. رویکرد تحلیلی ما در این مطالعه به این گونه خواهد بود که در ابتدا همبستگی‌های نمره کلی رضایت از منتورینگ با وضعیت سرشت و منش سنجیده خواهد شد. همچنین نسبت نمرات سرشت و منش منتورها و منتی ها (مثلا نوجویی منتور تقسیم بر نوجویی منتی) از این نظر استفاده خواهد شد. ابتدا از مدل های ساده تر مثل رگرسیون خطی استفاده خواهیم کرد تا رضایت از منتورینگ براساس وضعیت سرشت و منش منتورها و منتی‌ها قابل پیش‌بینی باشد تا درآینده برای match کردن آن‌ها در دانشکده پزشکی استفاده شود. درصورت امکان، روش های هوش مصنوعی طبقه بندی (Classification)، خوشه بندی (Cluster Analyses) و یادگیری (Learning Methods) استفاده خواهیم شد. به طوری‌که از روش‌های تحلیلی زیر استفاده می‌کنیم: روش رگرسیون لوجستیک چندحالتی (Multinomial Logistic Regression) برای تعیین نقش هر حیطه در رضایت از رابطه، روش خوشه بندی سلسله مراتبی (Hierarchical Clustering) برای تقلیل حیطه‌های پرسش نامه در تعیین رضایت از رابطه، تحلیل طبقه بندی تفکیک کننده (Discriminant Classification Analysis) و شبکه عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network) برای مشخص کردن دقت هر کدام از حیطه ها و یا خوشه های بدست آمده در تعیین میزان رضایت از رابطه، و در صورت امکان استفاده از درخت تصمیم گیری (Decision Tree) برای ارائه راهکاری عملی در تعیین منتورها و منتی ها.فصل سوم : نتایج طرح و یافته های آن : 99 دانشجوی سال اول پزشکی (59.6% خانم) با Mean ± SD GPA (که بیشترین آن در سیستم آموزشی ایران 20 می باشد) 16.09+/- 1.27 در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.به طور متوسط هر 11 منتی با 3 منتور در ارتباط بوده است.منتورها و منتی ها از نظر جنسیتی یکسان بوده اند.وضعیت سکونت منتور ها و منتی هایشان تفاوتی با هم نداشته و اکثریت آنها ساکن خوابگاه دانشجویی بوده اند(67.78%).اکثریت منتی ها معدل D (40.4%) داشته اند. تعداد ارتباط سالانه با منتور توسط 40 درصد از منتی ها بالای 15 جلسه اعلام شد و 96.5 درصد از منتی ها این تعداد توالی را مناسب دانستند. مجموع امتیازات لیکرت پرسشنامه ی رضایت منتی ها که شامل 21 آیتم بود به عنوان رضایت کلی با Mean ± SD 90.28+/-25.88 بود. نمره ی خام پرسشنامه ی رضایت منتی ها و خصوصیات ساختاری پرسشنامه در جدول یک نمایش داده شده است. روایی ثبات درونی عالی و برای پرسش نامه ی رضایت منتی ها آلفای کرونباخ 0.940 و KMO 0.890 و Bartlett s test of sphericity محاسبه شد. Rotated component matrix بر اساس چرخش Varimax با Kaiser Normalization تشکیل شد که در جدول یک آمده است. در dimention reduction سه متغیر پنهان با واریانس مناسب شناسایی و توضیح داده شد (تجمعی 62 درصد). بر اساس آیتم های هر فاکتور ما متغیر های مفید بودن منتورینگ ، قدرت مند بودن منتی ها و رفتار احترام آمیز منتورها را نامگذاری کردیم. امتیاز Bartlett این سه متغیر محاسبه شده و در ادامه ی آنالیز ها مورد استفاده قرار گرفت. امتیازات مربوط به ابعاد مختلف شخصیت منتی ها و منتور ها در جدول دو آمده است. هیچ کدام از منتی ها و منتور ها امتیاز بسیار کم یا زیاد در پرسشنامه ی TCI که بیانگر اختلال شخصیتی باشد نداشتند. به صورت کلی منتورها امتیاز معنا دار بالایی در پشتکار و خودراهبری در مقایسه با منتی ها داشتند در حالی که نوجویی منتی ها کمی بالاتر از منتور ها بود (جدول دو). جدول سه آنالیز رگرسیون خطی برای پیش بینی امتیاز رضایت منتی ها بر اساس امتیاز های منتی ها و منتور ها در TCI 125 را نشان می دهد. رفتار احترام آمیز منتورها به صورت معناداری با نوجویی منتور (p=0.002 و r=0.309) در حالی که قدرت منتی ها با خودراهبری منتی در ارتباط است. جالب اینکه همکاری منتی و نوجویی منتور پیش بینی کننده های قوی امتیاز رضایت منتی بوده اند. (جدول سه) نسبت بالای امتیاز همکاری و پشتکار و آسیب پرهیزی منتی به منتور به صورت معناداری با رضایت بیشتر منتی ها از برنامه همراه بوده است. (p<0.05) رگرسیون لوجستیک Multinomial برای یافتن فاکتور های مهمی که بیشتری ارتباط را با چهارک امتیاز رضایت منتی ها داشته اند انحام شد (جدول چهار). T score بالای منتی درخودفراروی و منتور در نوجویی با چهارک بالاتر رضایت ارتباط معنا داری داشته است. دقیقا چهارک چهارم رضایت 9.43 برابر بیشتر بود وقتی که نوجویی منتور بالاتر از منتی و 9.47 برابر بیشتر در زوج های منتور-منتی بود که منتی خودفراروی بالاتری داشت.

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.117.2054.fa
برگشت به اصل مطلب