پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تهران
مصرف مکمل پروبیوتیک چندگونه ای به مدت 6 ماه در زنان یائسه استئوپنیک، نشان دهنده اثرات مثبت بر وضعیت سلامت استخوانی آنها می باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
توسعه مسیرهای جایگزین جهت پیشگیری و درمان استئوپروزیس به عنوان یکی از بیماریهای مزمن استخوانی از دغدغه های اخیر سلامت جامعه به حساب می آید. در میان مکمل های مختلف تغذیه ای، مکمل های پروبیوتیک ممکن است اثرات سودمندی بر متابولیسم استخوان را دارا باشند. لذا، هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر یک مکمل پروبیوتیک چندگونه ای بر بیومارکرهای استخوانی و نیز تراکم استخوانی در زنان یائسه دچار استئوپنی می باشد. در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور می باشد، 50 زن دچار استئوپنی در محدوده سنی 50 تا 72 سال وارد طرح گردیدند. شرکت کنندگان در این مطالعه به مدت 6 ماه در قالب دو گروه و به شکل تصادفی به ترتیب مکمل پروبیوتیک چندگونه ای(ژری لاکت) (25 نفر) و دارونما(25 نفر) مصرف نمودند. ژری لاکت حاوی 7 گونه مختلف باکتریایی می باشد. کلیه شرکت کنندگان در این طرح مکمل کلسیم به میزان mg500 و ویتامین D به میزان IU 200 به شکل روزانه مصرف نمودند. در این طرح تراکم استخوانی(BMD) مهره های کمر و لگن، بیومارکرهای استخوانی شامل آلکالین فسفاتاز استخوانی(BALP) ، استئوکلسین(OC) ، ترمینال تلوپپتید کلاژن تیپ 1(CTX) ، دئوکسی پیریدینولین(DPD) ، هورمون پاراتیروئیدPTH ، ویتامین D و سایتوکاین های التهابی (TNFα و IL-1β) در آغاز و انتهای مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای مقایسه دو گروه از لحاظ مقادیر پایه، از آزمون t مستقل استفاده شد. مقایسه بین مقادیر پایه و نتایج نهایی جهت شناسایی تفاوتهای درون گروهی، توسط آزمون t جفت شده انجام گرفت. تغییرات متغیرهای این مطالعه شامل پارامترهای بیوشیمیایی و بیومارکرهای استخوانی با استفاده از آزمون ANCOVA استفاده شد. جهت ارزیابی مصرف مواد غذایی و فعالیت فیزیکی به ترتیب، هفت بار و سه بار در طول دوره مطالعه، از آنالیز واریانس برای اندازه گیری های مکرر استفاده شد.پروبیوتیک چندگونه ای به شکل معنی داری سطوح( BALP(P=0.03 و (CTX(P=0.04 را در مثایسه با گروه کنترل کاهش داد؛ اما تاثیر معنی داری بر سطوح تراکم استخوانی مهره های کمری و لگن نشان نداد. علاوه بر آن کاهش معنی داری در سطح PTH سرم (P=0.01TNFα سرم (P=0.02) در گروه مداخله در مقایسه با گروه دارونما مشاهده گردید.نتایج مذکور، نشان داد که مصرف مکمل پروبیوتیک چندگونه ای در مقایسه با مصرف دارونما به مدت 6 ماه در زنان یائسه استئوپنیک، نشان دهنده اثرات مثبت بر وضعیت سلامت استخوانی بود. به نظر می رسد این تاثیر عمدتاً به دلیل کاهش سرعت ترن اور استخوانی باشد. لذا پیشنهاد می شود در آینده مطالعاتی با حجم نمونه های بزرگتر و مقاطع زمانی طولانی تر با تکیه بر کندنمودن روند بازجذب و تحلیل استخوان طراحی و مورد بررسی قرار گیرد.1.طراحی مطالعات با جمعیت هدف بزرگتر و تخصیص شرکت کنندگان بیشتر در هر گروه به منظور واضح تر شدن بروز تفاوت های کوچک و رسیدن به سطوح آماری معنی دار. 2.بررسی سطوح سایر بیومارکرهای استخوانی و عوامل التهابی به شدت توصیه می شود. با توجه به تفاوت های مشخص در عملکرد بیومارکرها و عوامل التهابی پیشنهاد می شود از سایر شاخص ها در مسیر تبیین روند پیشگیری از تحلیل استخوان استفاده گردد. 3.با توجه به اهمیت مقاطع زمانی در اندازه گیری های شاخص های التهابی و بازجذب استخوانی، توصیه می شود مطالعات آتی در مقاطع زمانی مختلف و متناوب مورد بررسی قرار گیرد. اندازه گیری در مقاطع زمانی کوتاه تر، شاخصهای سرمی موجود در مطالعه را با رویکردی دقیق از لحاظ روند صعودی یا نزولی شاخص ها، مورد ارزیابی قرار می دهد. 4.پیشنهاد می گردد، رویکرد مطالعات آینده به سمت اندازه گیری میزان بیان نشانگرهای التهابی و بیومارکرهای استخوانی به عنوان یک ارزیابی دقیق تر از تغییرات، حرکت نماید. چرا که همانطور که عنوان شد بیان ژن های شاخص های استخوانی و یا شاخص های التهابی به عنوان یک روش انتخابی در مشاهده تغییرات حاصل شده می باشد. 5.طراحی مطالعات بلندمدت در آینده مورد انتظار می باشد. 6.با توجه به اختصاصی بودن سویه های باکتریهای پروبیوتیک و متفاوت بودن ژنوتیپ و عملکرد باکتریها بر متابولیسم، توصیه می شود طراحی مطالعات آینده به سمت ارزیابی اثرگذاری های سویه های تکی ( و نه تجمعی) پیش برود. بررسی های سویه های پروبیوتیک به شکل تکی می تواند اثرگذاری سویه های خاص پروبیوتیک را به شکل واضح تری نشان داده و مکانیسم های اختصاصی آن را توصیف نماید.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: صادق جعفرنژاد   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 94-01-161-28764
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.117.2064.fa
برگشت به اصل مطلب