پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مقایسه ی کارکردهای اجرایی در افراد دوزبانه و تک زبانه ی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس عود کننده - بهبود یابنده در شهر اهواز مقایسه ی کارکردهای اجرایی در افراد دوزبانه و تک زبانه ی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس عود کننده - بهبود یابنده در شهر اهواز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه تحلیلی مقایسه ای 13 بیمارRRMS دوزبانه و 13 بیمارRRMS تک زبانه شرکت کردند.آزمون ارزیابی کوتاه وضعیت ذهنی و آزمون هوش ریون بزرگسال به ترتیب برای تایید عدم مشکل شناختی و دارا بودن هوش طبیعی برای بیماران اجرا شد. جهت ارزیابی کارکردهای اجرایی از آزمون عملکرد پیوسته، آزمون حافظه وکسلر و آزمون روانی کلامی استفاده شد. داده ها با آزمون من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. 
دوگروه در مولفه های میانگین پاسخ های صحیح، خطای حذف و خطای ارائه ی پاسخ تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند ولی در آزمون حافظه وکسلر تفاوت معناداری مشاهده نشد. در تمامی تکالیف روانی کلامی به زبان فارسی، افراد تک زبانه عملکرد بهتری نسبت به افراد دوزبانه نشان دادند.
دوزبانگی اهمیت زیادی در توانایی شناختی و بهبود عملکردهای اجرایی
 در تکالیف غیرکلامی دارد. تنها پیامد منفی گزارش شده ناشی از دوزبانگی مربوط به مهارت و دانش کلامی است.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مجید سلطانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۱۵   |   کد طرح: PHT-9601
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.118.1694.fa
برگشت به اصل مطلب