پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بررسی و مقایسه عملکرد روانی کلامی در سالمندان سالم دوزبانه(عربی-فارسی)و تک زبانه بررسی و مقایسه عملکرد روانی کلامی در سالمندان سالم دوزبانه(عربی-فارسی)و تک زبانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه ی تحلیلی مقایسه ای 12 سالمند سالم دوزبانه (عرب-فارس) و 12 سالمند سالم تک زبانه شرکت کردند.آزمون ارزیابی کوتاه وضعیت ذهنی وخودامتیازدهی به ترتیب برای تایید عدم مشکل شناختی و تعیین غالب بودن زبان اجرا شد. جهت ارزیابی روانی کلامی از دو تکلیف روانی معنایی و روانی واجی استفاده شد.داده ها با آزمون من ویتنی و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شدند.
هیچ تفاوتی بین زبان فارسی سالمندان تک زبانه و دوزبانه در روانی کلامی مشاهده نشد.اما در سالمندان دوزبانه ی عرب-فارس بازیابی در زبان فارسی سریعتر و بیشتر بود از این موضوع می توان در امر ارزیابی و در مان بیماران دوزبانه کمک گرفت.   
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مجید سلطانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۹   |   کد طرح: PHT-9522
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.118.1699.fa
برگشت به اصل مطلب