پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تیپ و بریس کشکک اثرات مشابهی در کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی دارد. مقایسه اثربخشی تیپ کشکک و بریس کشکک همراه با برنامه تمرین‌درمانی بر میزان درد و سطح عملکرد زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دراین مطالعه 30 نفر از زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی به صورت تصادفی به دو گروه تیپ کشکک و بریس کشکک به همراه برنامه تمرین¬درمانی تقسیم شدند و در آنها میزان درد و سطح عملکرد آبجکتیو و سابجکتیو قبل و بعد از مداخلات اندازه¬گیری شد.
یافته¬ها:  بررسی مقادیر به دست آمده از درد و عملکرد قبل و بعد از مداخله در گروه¬های تیپ و بریس کشکک از طریق آزمون tزوجی نشان دهنده کاهش معنادار درد و افزایش معنادار سطح عملکرد آبجکتیو و سابجکتیو بعد از مداخلات بود اما بررسی نتایج به دست آمده بین گروه¬های درمانی پس از مداخلات با استفاده از آزمون Tمستقل نشان دهنده¬ی عدم تفاوت معنادار بین گروه¬های درمانی بود.
 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.118.884.fa
برگشت به اصل مطلب