پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ترانگزامیک اسید و خونریزی حین عمل بررسی اثر ترانگزامیک اسید بر خونریزی حین عمل جراحی کرانیوتومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
خونریزی حین عمل در جراحی مغز اغلب نیاز قابل توجهی به انتقال خون حین عمل دارد. ترانگزامیک اسید یک داروی
آنتی فیبرینولییتیک است. در این مطالعه متوسط از دست دادن خون در گروه مداخله 314 ± 858 و در گروه کنترل 398 ± 1050 بود. اگرچه از دست دادن خون در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافت اما این کاهش از لحاظ آماری معن یدار نبود ) 076 / P=0 (. همچنین متوسط میزان خونریزی تخمینی در گروه مداخله 365 ± 798 و در گروه کنترل 378 ± 906 بود که از لحاظ آماری معنی دار نبود) 31 / .)P=0
مصرف ترانگزامیک اسید ممکن است باعث کاهش خونریزی شود ولی این کاهش از نظر اماری معنی دار نبوده است. تعداد کیسه خون مصرفی و متوسط میزان خونریزی تخمینی در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.
 
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.118.891.fa
برگشت به اصل مطلب