پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی بررسی تغییرات همودینامیک و سطوح سرمی سدیم و پتاسیم حین و پس از عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در طول 24 ساعت بعد از عمل جراحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یکی از عوارض مهم عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتومی، جذب مایع نفروسکوپی و تغییرات الکترولیتی سرم است. حجم مایع مورد استفاده برای نفروسکوپی، با میزان سدیم و پتاسیم سرم پس از شروع نفروسکوپی، یک ساعت بعد و ریکاوری رابطه معنی دار داشت ولی مدت زمان نفروسکوپی در زمان های فوق با سدیم رابطه معنی دار با پتاسیم، ارتباط نداشت. با کاهش حجم مایع و مدت زمان نفروسکوپی از هیپوناترمی و هیپوکالمی می توان جلوگیری کرد و ضرورت دارد سطح سرمی سدیم و پتاسیم در شروع نفروسکوپی و ریکاوری بررسی شود.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.118.895.fa
برگشت به اصل مطلب