پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جهرم
توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم فراوانی و تعیین نوع آلودگی باکتریایی فرآورده های پلاکتی درسازمان انتقال خون جهرم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی یک مطالعه که برای بررسی فراوانی و تعیین نوع آلودگی باکتریایی فرآورده های پلاکتی درسازمان انتقال خون جهرم از طریق روش کشت باکتریایی بر روی 880 نمونه فرآورده پلاکتی از کیسه جانبی انجام شد، میزان فراوانی آلودگی فرآورده های پلاکتی در شهرستان جهرم 45/0 درصد تشخیص داده شد. با توجه به نتایج مطالعات مشابه در ایران، فراوانی آلودگی پلاکتی در شهرستان جهرم نسبت به سایر شهرها به مراتب پایین تر بوده است که حاکی از ارتقاء فرآیندها و استانداردها، آموزش صحیح پرسنل و شرایط کنترل کیفی دقیق می باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: پژمان حامدی اصل   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۳۰   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.119.1863.fa
برگشت به اصل مطلب