پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
ارزیابی اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی آنتی ژن FML تهیه شده از لیشمانیا اینفانتوم بر الگوی ترشح سایتوکین ها توسط ماکروفاژهای صفاقی موش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در بررسی اثرات تنظیم کننده سیستم ایمنی آنتی ژن  FML لیشمانیا اینفانتوم بر الگوی ترشح سیتوکین های ماکروفاژهای صفاقی موش در مجاورت و بدون مجاورت با LPSدر غلظت های 1، 2 و 5 µg/mlارزیابی و نتایج زیر به طور خلاصه حاصل گردید:
  1. تاثیر FML بر تولید NO به طور معنی داری در غلظت های μg/ml 2و5 موثر بود (P=0.0015) و (P=0.0053).
  2. تاثیر FML بر تولیدTNF-α هیچ تاثیر معنی داری در تمامی غلظت ها بر تولید آن نداشت(P > 0.05).
  3. تاثیر FML بر تولیدIL-10 به طور معنی داری در تمامی غلظت ها موثر بود (P=0.016, P=0.007, P=0.044).
  4. تاثیر FML بر تولیدIL-12p70به طور معنی داری در غلظت های μg/ml 2و5 موثر بود (P=0.009, P=0.002).
  5. FMLبه طور معنی داری نسبتL-12p70/IL-10  را در مجاورت LPS در غلظت μg/ml 5 افزایش می دهد (P=0.0192).
  6. تاثیر FML بر تولیدIP-10به طور معنی داری در تمامی غلظت ها موثر بود(p < 0.001).
 
 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.121.1125.fa
برگشت به اصل مطلب