پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بررسی تاثیر کپسول زعفران بر شادمانی و عملکرد جنسی زنان یائسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تفکر چگونه شاد زیستن ایده ای است که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته، به گونه ای که ویه همواره به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهتر زیستن وکسب لذت و بهره بیشتر از زندگی بوده است. زن یائسه در بسیاری از جوامع از نظر ارزشهای فرهنگی اجتماعی فردی است که شادابی خود را از دست داده و نقش اجتماعی او کاهش یافته است و یا عملا بدون هیچگونه نقش خاصی در جامعه و زندگی اجتماعی می باشد.افراد یائسه همانطورکه از نظر جسمی، مستعد بیماری و ناتوانیهای مختلف هستند، از نظر سلامت روان نیز جزء گروههای آسیب پذیرند. نتایچ مطالعه نشان داد که دو گروه مطالعه در همه متغیرها همگن بودند . در گروه زعفران میانگین نمره عملکرد جنسی و شادمانی نسبت به قبل از مصرف زعفران افزایش معنی دار یافته یعنی هم عملکرد جنسی بهتر شده و هم شادمانی با مصرف زعفران افزایش یافته است.همچنین همه خرده مقیاس های عملکرد جنسی بعد از مصرف زعفران نسبت به قبل از مصرف آن افزایش معنی دار داشته است. اما نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمرات عملکرد جنسی و شادمانی در گروه زعفران نسبت به گروه  کنترل تفاوت معنی دار نداشته است.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محبوبه قربانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲   |   کد طرح: 878
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.121.1170.fa
برگشت به اصل مطلب