پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بررسی شاخص های تنوع زیستی پشه خاکی ها و آلودگی آنها به انگل لیشمانیا با روشهای مختلف صید در دو کانون لیشمانیوز جلدی و احشائی، استان خراسان شم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در طی این مطالعه در مجموع 7253 پشه خاکی متعلق به19 گونه پشه خاکی شامل 10 گونه از جنس فلبوتوموس و 9 گونه از جنس سرژانتومیا صید شد. گونه Ph.turanicusکه حضور آن برای اولین بار در کشور از استان خراسان شمالی گزارش شده بود در این بررسی صید شد.گونه S.dreyfussi که حضور آن در کشور با تردید همراه بود در این بررسی صید شد.
برای نخستین بار سطح حساسیت پشه خاکی ها Ph.sergentiدر این منطقه تعیین شد. بدین منظور تعداد 692 پشه خاکی بعنوان مورد و 159 پشه خاکی بعنوان شاهد استفاده گردید و برای اولین بار مقاومت در این پشه خاکی مشاهده شد.
ارزیابی روش های مختلف صید پشه خاکی ها با استفاده از هفت روش مختلف صید انجام شد. بیشترین تعداد Phlebotomusبا روش CDC light trap baited with carbon dioxide (CO2) gas (CLT)و به میزان 24.5% تمامی نمونه ها و کمترین فلبوتوموس با روش Animal Baited Trap (ABT)و به میزان 6.9% نمونه ها جمع آوری شد. در جنس Sergentomyia بیشترین صید با روش Sticky Paper Traps (SPT) و به میزان 55.4% و کمترین صید با روش White Shannon Trap (WST)به میزان 3.8% انجام گردید.
همچنین شاخص های مهم تنوع زیستی پشه خاکی های صید شده شامل شاخص غنای گونه ای مارگالف و‌منهینیگ ، شاخص تنوع گونه ای شانون- واینر و سایر شاخص های تنوع زیستی محاسبه گردید.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.121.1171.fa
برگشت به اصل مطلب