پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بررسی وضعیت مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر بجنورد بر اساس مدل پرسید در سال1395"

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه 445  دانش آموز دختر دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش میانگین سنی دانش آموزان 0.81±16.2وکمترین سن15 وبیشترین18 سال بود. میانگین نمره آگاهی 1.37±4.73  و میانگین نمره آگاهی تراز شده از 100 15.21±52.50 است..   میانگین نمره نگرش دانش آموزان 4.18±26.92 و میانگین نمره تراز شده از 100 ، 11.94±76.90 می باشد.. میانگین نمره عوامل تقویت کننده 1.75±7.29 و میانگین نمره تراز شده از 100، 14.55±60.78 می باشد.. نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان دادکه بین  متغییر رشته تحصیلی و تمام سازه های آگاهی ,نگرش و رفتار مدل پرسید تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. از بین سازه های مدل آگاهی (0.001P=) ، عوامل قادر کننده و تقویت کننده (P<0.001) سهم معنی داری در تبیین واریانس عملکرد مصرف میوه و سبزیجات داشتند.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سید حمید حسینی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۲   |   کد طرح: 954
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.121.1419.fa
برگشت به اصل مطلب