پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی دزفول
آموزش مراقبت از زخم قبل از عمل های جراحی سرپایی سبب کاهش اضطراب کودکا قبل، حین و بعد از عمل جراحی می گردد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مطالعه ای در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد نشان داد که آموزش مراقبت از زخم قبل از عمل های جراحی سرپایی سبب کاهش اضطراب کودکا قبل، حین و بعد از عمل جراحی می گردد. هم چنین آموزش سبب کاهش درد این کودکان حین و بعد از انجام عمل جراحی می گردد. با بهره گیری از نتایج این پژوهش نیاز بیماران به بی دردی و داروهای آرام بحش قبل از اعمال جراحی کاهش می یابد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مرضیه بیگم بیگدلی شاملو   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۵/۳۰   |   کد طرح: ir.dums.rec.1394.14
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.122.1998.fa
برگشت به اصل مطلب