پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی دزفول
بین میانگین نمره افسردگی و میانگین ابعاد رفتار مذهبی شخصی و رفتار عملی همبستگی منفی وجود دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی با روش نمونه گیری به صورت خوشه ای  توسط آقای مصطفی مدملی و همکاران در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان مدارس شهرستان مسجدسلیمان در سال 94  انجام شد. بین میانگین نمرات افسردگی و میانگین نمرات کل دینداری همبستگی مستقیم وجود داشت اما از نظر آماری تفاوت معنی دار مشاهده نشد. بین میانگین نمره افسردگی و میانگین ابعاد رفتار مذهبی شخصی و رفتار عملی همبستگی منفی مشاهده شد که از نظر آماری معنی دار بود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مصطفی مدملی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: ir.dums.rec.1395.20
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.122.2007.fa
برگشت به اصل مطلب