پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی دزفول
افزایش یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی با استفاده از کارت تعاملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه از نوع مداخله ای دو سو کور می باشد.تعداد 43 نفر از کارآموزان پرستاری در بخش روانپزشکی  بیمارستان گنجویان دزفول در سال تحصیلی 93-92 به روش سر شماری انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس برای گروه مورد از کارت تعاملی و برای گروه شاهد از روش سنتی آموزش استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از کارت تعاملی باعث افزایش یادگیری و بهبود مهارت های ارتباطی و اجرای فرآیند پرستاری در دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی می گردد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سمیه بساک   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹   |   کد طرح: IR.DUMS.REC.1394.11
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.122.247.fa
برگشت به اصل مطلب