پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
یکی از شیوه‌های ارزشیابی بیمارستان‌های کشور استفاده از استاندارهای ملی اعتباربخشی است که توجه به آن موجب افزایش ایمنی بیمار میشود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بیشترین گروه شرکت‌کننده در این پژوهش پرستاران مؤنث (7/45%) و کمترین را کارکنان اداری (7/20%) تشکیل می‌دادند. میانگین نمره دانش و نگرش در گروه مدیران برای بیمارستان‌هایی که موفق به اخذ رتبه قبولی شده بودند، به ترتیب 14/3±11/37 و 12/6±61/49 و برای بیمارستان‌های ناموفق به ترتیب 61/3±94/32 و 02/8±22/38 بود. آزمون تی‌تست اختلاف معنی‌داری را بین نمرات دانش و نگرش مدیران دو بیمارستان نشان داد (05/0p <). همچنین در مقایسه میانگین نمره دانش و نگرش در گروه پرستاران برای بیمارستان‌های موفق و ناموفق، تفاوت نمره دانش معنی‌دار (05/0p <) و این تفاوت برای نمره نگرش معنی‌دار نبود (05/0p>). همین مقایسه برای کارکنان اداری بیمارستان‌های موفق و ناموفق نیز انجام شد و اختلاف معنی‌داری بین نمرات دانش و نگرش کارکنان اداری مشاهده نشد (05/0p >). مدیران دانش مناسب و نگرش مثبتی نسبت به اعتباربخشی دارند. در مقابل پرستاران و کارکنان اداری میزان دانش پایین و کارکنان اداری  نگرش منفی را گزارش کردند. ازاین‌رو توجه به اطلاعات این گروه از کارمندان برای موفقیت در امر اعتباربخشی ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس این مطالعه لازم است فرهنگ‌سازی مناسب میان مدیران و کارکنان مراکز به‌منظور تضمین پیاده‌سازی طرح اعتباربخشی صورت گیرد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سیدحمید سیدباقری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲   |   کد طرح: 94019
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.123.1633.fa
برگشت به اصل مطلب