پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
یکی از مسایل مهم در انجام صحیح و به موقع عملیات احیاء علاوه بر مهارت، میزان اعتماد به نفس فرد در اقدام به احیا می باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه 58 نفر از دانشجویان پرستاری ترم ششم دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین نمره خود کارآمدی درک شده در دانشجویان  قبل از مداخله در گروه آموزشی استاد بیشتر از گروه آموزشی همتای آموزش دیده بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود. میانگین نمره خودکارآمدی درک شده یکماه بعد از مداخله در گروه آموزشی همتای آموزش دیده  به طور معناداری بیشتر از گروه آموزشی استاد دیده شد(001/0=p).
در نهایت میانگین نمره خودکارآمدی درک شده در زمان های مختلف(بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله) اختلاف آماری معناداری داشت. همچنین بین میانگین نمره خودکارآمدی درک شده در دو گروه آموزشی نیز  اختلاف آماری معنادار داری دیده شد. درضمن میانگین نمره خودکارآمدی درک شده در زمان های مختلف در دو گروه آموزشی (اثر متقایل) اختلاف آماری معنادار داشته است (024/0=p).
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.123.1957.fa
برگشت به اصل مطلب