پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آموزش توسط همتای آموزش‌دیده باعث افزایش خودکارآمدی دانشجویان پرستاری در انجام عملیات احیا می‌شود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه  ۵۸ نفر از دانشجویان ترم ششم پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین نمره خودکارآمدی درک‌شده از احیای قلبی-ریوی در دانشجویان قبل از مداخله در گروه آموزشی استاد بیشتر از گروه آموزشی همتای آموزش‌دیده بود، ولی این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود. میانگین نمره خودکارآمدی درک‌شده یک ماه بعد از مداخله در گروه آموزشی همتای آموزش‌دیده به طرز معناداری بیشتر از گروه آموزشی استاددیده شد.
در نهایت میانگین نمره خودکارآمدی درک‌شده در زمان‌های مختلف (بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله) اختلاف آماری معناداری داشت. همچنین بین میانگین نمره خودکارآمدی درک‌شده در دو گروه آموزشی نیز اختلاف آماری معنادار داری دیده شد. در ضمن، بین میانگین نمره خودکارآمدی درک‌شده در زمان‌های مختلف در دو گروه آموزشی (اثر متقایل) اختلاف آماری معناداری وجود داشت.

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.123.1957.fa
برگشت به اصل مطلب