پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
راه اندازی سایت اختصاصی publication.rums.ac.ir جهت دسترسی به کتابهای الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

این مطالعه به منظور پیشنهاد کتب های دسترس آزاد Open-Access Book : قوانین و بسترهای مورد نیاز  انجام گردید. نتایج کسب شده عبارتند از :

  1. جواز انتشار کتاب با نام آرام دانشگاه اخذ شد
  2. سایتی اختصاصی برای کتابهای الکترونیک طراحی و با خرید  آدرس اختصاصی برای آن (publication.rums.ac.ir) راه اندازی شد
  3. سه کتاب پذیرش شد و پس از طی مراحل داوری-  طراحی جلد، صفحه آرایی، گرفتن فیپا، شبا و جواز چاپ  تعداد 100 نسخه ای از کتاب چاپ گردید و  فایل PDF در سایت انتشارات بصورت دسترس آزاد  بارگذاری شد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سید علی شفیعی دارابی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۸   |   کد طرح: 95115
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.123.711.fa
برگشت به اصل مطلب