پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ارزشیابی استاد محور سبب یک ارزشیابی صوری می‌شود و در رسیدن به اهداف آموزشی دارای کاستیهایی است. بنابراین استفاده از روشهای نوین ارزشیابی در

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این پژوهش مطالعه ای کیفی است که با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. مشارکت­کنندگان این مطالعه را دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تشکیل دادند که در ترم هشتم تحصیلی مشغول به تحصیل بودند. این دانشجویان به صورت هدفمند انتخاب، و بر اساس اهداف پژوهش مصاحبه فردی و بحث گروهی با آنان صورت گرفت. مصاحبه­ها و بحث­های گروهی ضبط و به فایلهای کتبی تبدیل و با روش تحلیل محتوای کیفی(روش پیشنهادی گرانهیم و لاندمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
   مشارکت‌کنندگان این مطالعه را 27 دانشجوی کارشناسی پرستاری تشکیل دادند. از 27 دانشجوی شرکت کننده در پژوهش  15 نفر(5/55%) دختر و 12 نفر(5/44%) پسر بودند. میانگین سنی آنان  57/. ±70/21 بود. با تحلیل داده­­ها، 3 طبقه و یک درون­مایه اصلی تحت عنوان « ارزشیابی صوری» پدیدار شد. « سلیقه­ای بودن »، « ناعادلانه بودن » و « رفع تکلیف » طبقات مطالعه بودند که با استفاده از نقل قولهای مشارکت کنندگان شرح داده شدند. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر تابنده صادقی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۲   |   کد طرح: 94132
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.123.719.fa
برگشت به اصل مطلب