پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Cross modal object recognition test (شناخت شیء از طریق تقاطع چند حس) یک تست رفتاری است که می تواند در حیوانات (بخصوص موش صحرایی) پدیده multisensory integration را القاء و

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه تجربی از 80 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 250- 200 گرم استفاده خواهد شد. موش ها در ده  گروه آزمایشی قرار می گیرند که 5 گروه در معرض امواج خواهند بود و 5 گروه بقیه شم هستند. برای تولید و القاء امواج الکترو مغناطیسی با فرکانس 2.4 گیگا هرتز از دستگاه مودم تولید کننده ی امواج  wifi خانگی (مدل D-link) که یک آنتن دارد استفاده می شود. این امواج شش روز در هفته  طی یک ماه و هر روز بمدت 12 ساعت  القاء می شوند. برای بررسی پدیده multisensory integration از تست Cross modal object recognition  استفاده می شود که این تست دارای چهار مرحله standard, tactile, visual and crossmodal است. شاخص های مورد بررسی شامل مدت زمان و فرکانس لمس شی جدید و شی قدیم می باشند. برای ارزیابی بیان ژن های موجود در مطالعه از روش Realtime PCR استفاده می شود بدین منظور پس از کشتن موش ها مغز خارج شده و RNA توتال با استفاده از کیت پارس طوس استخراج خواهد شد، سپس سنتز cDNA انجام می گیرد و پس از آن با استفاده از پرایمرهای اختصاصی توسط دستگاه Real time PCR میزان بیان ژنهای Muscarinic acetylcholine receptor و  ژن MGAT1 اندازه گیری شده و با میزان بیان ژن β-Actin به عنوان ژن House Keeping مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص تشخیص در گروه های در یافت کننده امواج وای فای کاهش یافت و همچنین بیان ژن گیرنده MGAT1  افزایش یافت. بابراین بر اساس نتایج این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که باید در استفاده از امواج وای فای دقت بیشتری کرد
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.123.737.fa
برگشت به اصل مطلب