پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
روشنایی یک نیاز اساسی برای انسان است و بر رفتارهای فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانشناختی انسان اثر گذار است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه مقطعی در اردیبهشت سال 1393 در 13 کتابخانه دانشگاه های شهر رفسنجان انجام شد. جهت سنجش شدت روشنایی طبیعی و کل از روش شبکه ای استفاده شد. در مجموع شدت روشنایی در 314 ایستگاه در کتابخانه های دانشگاه های شهر رفسنجان انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل و تجزیه شد.
  در این مطالعه مشخص شد که کتابخانه دانشگاه ولی عصر قسمت براداران دارای بالاترین شدت روشنایی کل (95/530±4/1265 لوکس) و کتابخانه دانشکده پزشکی قسمت برادران دارای کمترین شدت روشنایی کل (40/29±06/91 لوکس) است. از 13 سالن مطالعه کتابخانه های  مورد بررسی، 4 (7/30%) سالن مطالعه فاقد پنجره بودند که این امر بر شدت روشنایی طبیعی اثر نامطلوب می گذارد. باتوجه به نتایج حاصله، شدت روشنایی50 درصد کتابخانه ها کمتر از حد استاندارد ایران می باشد که لازم است طراحی مجدد و اصلاح سیستم روشنایی این کتابخانه ها انجام شود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر عباس اسماعیلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۳۰   |   کد طرح: 92119
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.123.755.fa
برگشت به اصل مطلب