پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
فاکتور محرک کلونیگرانولوسیت و سلول های بنیادی مغز استخوان سبب حفظ ساختار تخمدان می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یکی از روش های مؤثردر درمان سرطان ها، شیمی درمانی است. سیکلوفسفامید یکی از پرمصرف ترین داروهای شیمی درمانی بوده که اثرات سمی و غیر قابل بازگشتی بر ساختار اندامهای بدن از جمله تخمدان داشته و باعث ناباروری می گردد.در این پژوهش هدف بررسی اثر تزریق فاکتور محرک کلونیگرانولوسیت وسلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر ساختار و عملکرد تخمدان و توانایی باروری موش های بزرگ آزمایشگاهیشیمی درمانی شده می باشد.
نتایج حاصل از تحقیق حاضرنشان داد که فاکتور محرک کلونیگرانولوسیت(G-CSF)وسلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (BMSC)احتمالا با ترشح انواع سایتوکاین های محرک رشد، فاکتورهای ضد مرگ برنامه ریزی شده سلول و ضد التهابی باعث حفظ ساختار و سلولهای تخمدان از جمله فولیکول ها،سلول های گرانولوزا و اووسیت از آسیب های مرگ سلولی و سمیتی در طی شیمی درمانی می شوند.همچنین با حفظ سلول های تخمدان و تثبیت محیط بیولوژیک اطراف اووسیت ها سبب احیای عملکرد تخمدان آسیب دیده می شوند.  از طرفیبرای اولین بار در این تحقیق استفادههم زمان ازBMSC و G-CSF سبب افزایش تعداد فولیکول ها، اووسیت و جسم زرد در تخمدان های شیمی درمانی شده و با تنظیم سطح هورمون های هیپوفیزی و تخمدانیدر نهایت منجر به افزایش تعداد و وزن زاده های زنده متولد شده گردید.
بر اساس یافته های این تحقیق می توان پیشنهاد کرد که فاکتور محرک کلونیگرانولوسیت(G-CSF)وسلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (BMSC) بخصوص استفاده همزمان از آنها دارای پتانسیل درمانی بسیار خوبی جهت جلوگیری از اثرات مخرب یکی از پرمصرف ترین داروهای شیمی درمانی (سیکلوفسفامید) بر تخمدانها داشته و احتمالا از ناباروری ناشی از شیمی درمانی جلوگیری می کنند.
 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر تزریق فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت (G-CSF) و سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر ساختار و عملکرد تخمدان و توانایی باروری موش صحرایی بالغ شیمی درمانی شده
مجری اصلی: حمیدرضا ثامنی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۹/۲۶   |   کد طرح: 873
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.128.11193.fa
برگشت به اصل مطلب