پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
تجویز هم زمان کروسین و آمینوگوانیدین سبب بهبود اختلال حافظه در موش های صحرایی نر آلزایمری می گردد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آلزایمر یکی از شایعترین بیماری های نورودژنراتیو است. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر الداغی و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف بررسی اثرات مفید آمینوگوانیدین و کروسین جهت مقابله با اختلالات حافظه و تغییرات هیستوپاتولوژیک هیپوکامپ در مدل حیوانی آلزایمر انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که تجویز هم زمان کروسین و آمینوگوانیدین سبب کاهش معنی دار تغییرات آپوپتوتیک در هیپوکمپ و بهبود اختلال حافظه در موش های صحرایی نر آلزایمری می گردد. علاقمندان می توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل تری دسترسی پیدا نمایند.
Email: m.aldaghi@semums.ac.ir

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.128.1923.fa
برگشت به اصل مطلب