پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
سلولهای بنیادی مزانشیمی در بیماری پارکینسون موجب بهبود علایم شده است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
استفاده از سلول های بنیادی امروزه در درمان بیماری های مختلف کاربرد فراوانی دارد. به عنوان یک درمان نوین مورد استفاده قرار می گیرد.  در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر صفری و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان بیماری پارکینسون انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی و ماده موثره پروپولیس که از ترکیبات موم زنبورعسل می باشد اگر به صورت پیش درمان مورد استفاده قرار گیرد درمان موثری در بهبودی پارکینسون خواهد داشت . نتایج نشان داد سلولهای تزریقی به ناحیه اسیب دیده رسیده و حتی به سلولهای ترشح کننده دوپامین نیز تمایز یافته اند. از نظر رفتاری نیز بهبودی علائم مشاهده شده است. 

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.128.1925.fa
برگشت به اصل مطلب