پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
سنبل‌الطیب (سدامین) اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیز کاهش داد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بسیاری از بیماران تحت همودیالیز از کیفیت پایین خواب رنج می­ برند، هم­چنین اضطراب و افسردگی از مشکلات روان­شناختی شایع در بیماران تحت همودیالیز است در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر نوبهار و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف تعیین تاثیر سنبل ­الطیب بر کیفیت خواب، افسردگی و اضطراب در بیماران تحت همودیالیز انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد میانگین نمره کیفیت خواب، افسردگی  و اضطراب گروه A و کیفیت خواب، افسردگی و اضطراب گروه B  در دوره درمانی یک ماهه اول بطور معنی­ داری کاهش یافت. اما میزان کاهش در گروه A بطور معنی­ داری از گروه B بیش­تر بود. در دوره درمانی یک ماهه دوم میانگین نمره کیفیت خواب، افسردگی و اضطراب در گروه A  و نیز کیفیت خواب، افسردگی و اضطراب گروه B در دوره درمانی یک ماهه دوم بطور معنی­ داری کاهش یافت. اما میزان کاهش در گروه A بطور معنی­ داری از گروه B کم­تر بود.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر منیر نوبهار   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۰   |   کد طرح: 961
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.128.1931.fa
برگشت به اصل مطلب