پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رابطه سبک زندگی و منابع استرس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برخی از مطالعات نشان داده است که اختلال در سبک زندگی و وجود استرس در دانشجویان می ­تواند منجر به افت تحصیلی شود. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط فاطمه رهایی و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف رابطه سبک زندگی و منابع استرس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مولفه رفتاری استرس و پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی و معنی ­داری وجود دارد. در زمینه سبک زندگی و پیشرفت تحصیلی نیز همبستگی مستقیم و معنی ­داری بین پیشرفت تحصیلی با نمره سبک زندگی دیده نشد. همچنین دانشجویان از سطح استرس متوسطی برخوردار بودند


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: رابطه سبک زندگی و منابع استرس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
مجری اصلی: خانم فاطمه رهایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۲۰   |   کد طرح: 603
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.128.377.fa
برگشت به اصل مطلب