پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مداخله در نقش مادر سبب ارتقای نتایج زود هنگام سلامت باروری دختران نوجوان می شود.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوره نوجوانی از مهم ترین و ارزشمندترین مراحل زندگی و سرآغاز تغییرات و دگرگونیهای فراوان جسمانی، روانی و اجتماعی می باشد. بلوغ از ابعاد مهم این مرحله بحرانی  و انتقالی از  کودکی به بزرگسالی و کسب قدرت باروری است.بطوریکه مطالعات نشان داده اند سالانه 5/2 میلیون سقط غیرایمن در بین نوجوانان رخ می دهد که یکی از علل عمده مرگ دختران نوجوان است. بیشترین گروه مبتلایان جدید به عفونتهای منتقله جنسی از جمله ایدز را نوجوانان گروه سنی 19-15 سال تشکیل می دهند .
خانواده بعنوان اولین واحد اجتماعی، علیرغم افزایش درگیر شدن نوجوان با اجتماع و گروههای همسال همچنان نقشی مهم را در محافظت از رفتارهای پر خطر نوجوانان و آموزش و انتقال رفتارهای بهداشتی آنان به عهده دارند.اما یافته های برخی مطالعات بیانگر این است که والدین بویژه مادر در این حیطه بخوبی نقش ایفا نمی نماید. 
از علل عدم ایفای نقش والدینی در آموزش بهداشت باروری به فرزندان، نداشتن احساس راحتی والدین و شرم و حیای آنها با توجه به فرهنگ وجو حاکم بر جوامع مبنی بر اعتقاد سنتی و قدیمی که دادن اطلاعات در مورد امورات جنسی،حاملگی و پیشگیری از بارداری برای نوجوانان و جوانان ازدواج نکرده نامناسب است و موجب تمایل بیشتر نوجوانان به رابطه جنسی خواهد شد در مورد صحبت در مورد بهداشت باروری با فرزندان عدم داشتن اطلاعات کافی و صحیح والدین در مورد زمان، روش و محتوای آموزش بوده است که موجب عدم دریافت آموزش های مناسب و کافی از منابع موثق پیرامون مسائل مرتبط با بهداشت باروری می گردد.
یافته های مطالعه سیستماتیک
Bastien و همکاران نشان داد تجارب جنسی در نوجوانانی که منبع اطلاعاتشان گروههای همسال بودند 55% و در نوجوانانی که منبع اطلاعاتشان والدین و سایر منابع بودند 34% مشاهده شد و این اختلاف معنی دار بود.

بر اساس ارزیابی مبتنی بر شواهد از ابعاد مختلف و با توجه به نتایج اجرای آزمایشی ،برنامه تدوین شده قادر به ارتقای سلامت باروری دختران نوجوان ،برقراری ارتباط مؤثر با نوجوان و نظارت بر وی می باشد و این الگو در ایران قابل اجرا است لذا استفاده بهینه از پتانسیل بالقوه ای به نام "خانواده با تأکید برمادر" در ارتقای سلامت باروری دختران نوجوان به سیاست گذاران و برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد می شود.


مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: زهرا سوکی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۵/۲۳   |   کد طرح: 9498
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.129.1819.fa
برگشت به اصل مطلب