پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
سابقه کاری تاثیر بسزایی روی اعتماد حرفه ای شاغلین مامایی دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از 53 فرد شرکتکننده در مطاللعه، 66 درصد (35نفر) دارای اعتماد حرفهای خوب و 34 درصد (18نفر) عملکرد متوسط داشتند. در این میان کسی عملکرد ضعیف نداشت. در مقایسه میانگین نمره اعتماد حرفهای در بین دو گروه شاغل در درمانگاه و اتاق زایمان اختلاف معنیدار دیده شد؛ به صورتی که اعتماد حرفهای در اتاق زایمان بیشتر از درمانگاه بود. مدل سازی نهایی با در نظر گرفتن P-value کمتر از 05/0 نشان داد که نمره اعتماد حرفهای با علاقه و سابقه کار رابطه مثبت دارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: موسی ابوالحسنی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱   |   کد طرح: 9509
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.129.763.fa
برگشت به اصل مطلب