پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
عوامل محیطی اصلی ترین مانع رعایت اخلاق حرفه ای در پرستاران می باشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به این که عوامل محیطی به عنوان مهمترین مانع رعایت اخلاق حرفهای شناخته شد، لذا پیشنهاد میشود مسئولین برای رفع موانع رعایت اخلاق حرفهای به بعد محیطی بیش از پیش توجه کنند تا پرستاران بتوانند به بهبود شرایط بیمار کمک کنند.
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.129.902.fa
برگشت به اصل مطلب