پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش قند خون کودکان دیابتی و میزان افسردگی، اضطراب، استرس و تنیدگی مادران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در یک مطالعه تجربی با هدف اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی و تنش والدینی و کنترل قند خون کودک، میزان قند خون کودکان دیابتی پس از مداخله به طور معناداری نسبت به گروه شاهد کاهش یافته بود. همچنین میانگین نمره افسردگی، اضطراب و استرس گروه آزمون پس از مداخله به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود. آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تنیدگی والدین در قلمرو کودک شامل فزونکنشی، تقویتگری و سازشپذیری و قلمرو والد شامل احساس صلاحیت، دلبستگی، افسردگی، روابط با همسر و سلامت والدین نیز اثر داشته است.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1745.fa
برگشت به اصل مطلب