پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی به روش حضوری بر روی ارتقای سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان بیشتر از روش غیر حضوری می باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در طی یک بررسی نتایج آموزش مهارتهای زندگی به دو روش حضوری و غیر حضوری به دانش‌آموزان دوم دبیرستان در شهرستان کیار بر روی نمره سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها نشان داد که آموزش بر روی ارتقای سلامت روان و عزت نفس دانش‌آموزان تاثیرگذار بوده ولی تاثیر آموزش حضوری بیشتر است. آموزش های ارائه شده در این پژوهش تاثیر بسیار زیادی بر روی نمره عزت‌نفس دانش‌آموزان داشته است. به طوری که قبل از مداخله عزت نفس دانش آموزن در گروه آموزش حضوری ضعیف بوده و پس از مداخله نمره عزت‌نفس در محدوده قوی قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت که  اگر بخشی از برنامه تفصیلی مدارس به آموزش مهارتهای اجتماعی اختصاص یابد از بروز بسیاری از اختلالات پیشگیری می‌شود.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1786.fa
برگشت به اصل مطلب