پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
اثر استفاده موضعی هیدروکورتیزون و بوپیواکائین در بستر کیسه صفرا در جلوگیری از درد بعد از عمل جراحی کیسه صفرا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در یک مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی بیماران بیمارستان آیت‌اله کاشانی که به علت کوله‌لیتیازیس علامت دار تحت عمل  کوله سیستکتومی(جراحی کیسه صفرا)  لاپاراسکوپی  قرار گرفتند، یافته ها نشان داد درد در ریکاوری و 6 ساعت بعد از عمل در سه گروه تفاوت معناداری نداشت.  اما درد 18 ساعت بعد از عمل در سه گروه اختلاف معناداری داشت به طوری که میزان درد در گروه هیدروکورتیزون کمتر از گروه شاهد و گروه بوپی‌واکائین 0/5% بود. به طور کلی در هر سه گروه شدت درد طی مطالعه به طور معناداری کاهش یافته بود. در این مطالعه میزان رضایت‌مندی از عمل در هر سه گروه یکسان بود.  در خصوص میزان تهوع بعد از عمل، 26/7% بیماران گروه هیدروکورتیزون، 20% گروه بوپی‌واکائین 0/5% و 23/3% گروه شاهد تهوع بعد از عمل داشتند. همچنین در هر سه گروه هیچ موردی از سردرد گزارش نشد.  

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1787.fa
برگشت به اصل مطلب