پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی دو گیاه کدوتنبل و ترشک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در طی یک بررسی برای نخستین بار اثر ضدباکتریایی متوسط تا قوی عصاره های هیدروالکلی و آبی کدوتنبل و ترشک بر باکتری آسینتو باکتر در شرایط آزمایشگاهی را نشان داد که با تغییر میزان غلظت عصاره ها، اثرات ضد میکروبی گیاهان تغییر کرده بود. عصاره های آبی بیشترین اثر را دارا بودند که می توانند به عنوان عامل ضد میکروبی قوی و همچنین مکمل دارویی و جایگزین درمان استفاده کردند. علاوه بر این مطالعات آزمایشگاهی و بالینی متعدد دیگری برای بررسی اثر مهاری این عصاره ها در مقابل این پاتوژن ضروری می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1790.fa
برگشت به اصل مطلب