پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رابطه معکوس اعتیاد اینترنتی با احساس رضایت از زندگی بین کاربران اینترنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یافته های یک بررسی با هدف بررسی ارتباط اعتیاد اینترنتی با احساس رضایت از زندگی بین کاربران اینترنتی حاکی از آن است که میانگین نمره رضایت از زندگی در زن ها بیشتر از مردها و اعتیاد به اینترنت در مردها بیشتر از زن ها گزارش گردید. در این مطالعه بین رضایت از زندگی و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری معکوس وجود دارد
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: ناصر شیریان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۵   |   کد طرح: 2258
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.1792.fa
برگشت به اصل مطلب