پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
اثر محافظتی عصاره آبی الکلی ریواس (Rheum Ribes. L) بر مسمومیت کلیوی و کبدی ناشی از سرب در موش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در مطالعه تجربی بر روی 40 موش مشاهده شد مواجهه موش های صحرایی توسط استات سرب سبب افزایش معنی دار سدیم، اوره، آلکالین فسفاتاز،آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و سطح استات سرب سرم شد. ولی بر بیلی روبین، کراتینین، اسیداوریک و ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم اثر معنی داری نداشت. مواجهه با استات سرب با افزایش معنی دار آسیب بافت کبد و کلیه همراه بود . تیمار موش های مواجهه شده با استات سرب توسط عصاره ریواس سبب کاهش معنی دار بیلی روبین، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز سرم و افزایش معنی دار ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم شد. این پژوهش عنوان می کند عصاره ریواس قادر است از آسیب کبدی ایجاد شده توسط سرب ممانعت به عمل آورد. 
 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمود رفیعیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۶   |   کد طرح: 2317
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.515.fa
برگشت به اصل مطلب