پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
کارایی فرایند ماورای بنفش/مافوق صوت در حذف دترجنت آنیونی آلکیل بنزن سولفانات خطی (یک نوع ماده شیمیایی آلی در پاک کننده ها) از محیط های آبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 در طی یک بررسی  اثر فاکتورهای PH محیط، زمان تماس فرآیند و غلظت متفاوت LAS در فرآیند های حذف مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد که راندمان فرآیند ماورای بنفش/ مافوق صوت برای حذف دترجنت آنیونی آلکیل بنزن سولفانات خطی 89/35 درصد می باشد. در این فرآیند، با افزایش زمان تماس از 8 دقیقه به 24 دقیقه، میزان حذف دترجنت افزایش می یابد. در فرآیند ماورای بنفش/ مافوق صوت راندمان حذف درPH قلیایی بیشتر از اسیدی بود. راندمان حذف در فرآیند ماورای بنفش/ مافوق صوت با PH  رابطه مستقیم داشت.
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی کارایی فرایند ماورای بنفش/مافوق صوت در حذف دترجنت آنیونی آلکیل بنزن سولفانات خطی از محیط های آبی
مجری اصلی: دکتر عبدالمجید فدایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۱۰   |   کد طرح: 1520
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.130.575.fa
برگشت به اصل مطلب