پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهبود ویژگیهای عملکردی کنستانتره ی پروتئینی ارزن با استفاده از امواج فراصوت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان داد که خصوصیات عملکردی کنستانتره ی پروتئینی ارزن پس از سوکسینیله کردن افزایش معنی داری داشته است. بالاترین میزان حلالیت و پایداری کف در غلظت 4/0 گرم/گرم اما در مورد کف کنندگی در غلظت 6/0 گرم/گرم مشاهده شد. افزایش غلظت سوکسینیک آنهیدرید از 4/0 به 6/0 موجب کاهش معنی دار خصوصیات حلالیت و کف کنندگی شد در حالی که همچنان از نمونه طبیعی بالاتر بودند. تفاوت معنی داری بین خصوصیات امولسیون کنندگی و پایداری امولسیون در غلظت های 4/0 و 6/0 گرم/گرم سوکسینیله کردن مشاهده نشد.  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، سوکسینیله کردن موجب اصلاح خصوصیات عملکردی پروتئین ارزن شده به گونه ای که کاربرد آن را برای استفاده در مصارف غذایی امکان پذیر کرده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.131.1363.fa
برگشت به اصل مطلب