پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهار تلومراز در القاء مرگ سلولی در سلول‌های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد موثر است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی مطالعات مختلف مشخص شده ­است فعالیت بالای تلومراز یکی از مهم­ترین علل مقاومت به داروهای شیمی­درمانی می­باشد. همچنین مشخص شده ­است آن دسته از بیماران لوسمی پرومیلوسیتیک حاد (APL) که دارای تلومراز بالاتری هستند به درمان­های متداول کمتر پاسخ داده و دارای پیش­آگهی بدتری می­باشند. با توجه به فعالیت بالای تلومراز و ناکارآمدی راهکارهای متداول درمان APL به نظر می­آمد که استفاده از مهارکنندگان تلومراز راهکاری نوین در درمان این بیماری باشد. با توجه به مطالعه انجام شده مشخص شد که مهار مسیر PI3K با استفاده از داروی Pan PI3K inhibitor سبب کاهش رونویسی از زیرواحد کاتالیتیک تلومراز (hTERT) و همچنین کاهش فعالیت آنزیماتیک تلومراز در APL گشت؛ روندی که با افزایش مرگ سلولی و آپوپتوز در این سرطان همراه بود. نتایج حاصل از تحقیق حاضر همچنین بیانگر این موضوع بود که مرگ سلولی القا شده توسط BKM120 در سلولهای APL از طریق مهار مسیر آنکوژنیک NF-kB و متعاقبا کاهش بیان فاکتور رونویسی c-Myc رخ می­دهد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر داود بشاش   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱۹   |   کد طرح: 2520
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.131.1398.fa
برگشت به اصل مطلب