پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طراحی واکسن RNA بر علیه هپاتیت سی و کارایی آن در سلولهای دندریتیک انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ویروس هپاتیت C یک عامل عفونی منتقله از راه خون است که  برآورد می شود بیش از 350 میلیون نفر در سراسر جهان به آن آلوده هستند و عامل مهم سیروز کبدی، سرطان و پیوند کبد است. درمانهای استاندارد کنونی گران و در بسیاری از موارد  همراه با عوارض جانبی قابل توجهی هستند.  مطالعه حاضر به منظور بررسی امکان یک واکسن جدید بر اساس mRNA بر علیه ویروس هپاتیت C طراحی شد .
آنتی ژنهای ویروس که به واسطه mRNA سینتتیک در سلولهای دندرتیک بیان شد قابلیت تمایز و فعال نمودن  سلولهای دندریتیک را دارا می باشد وبا توجه به ناپایدار بودن ساختار mRNA  ، کاربرد نانو ذرات  PLGA جهت عرضه به سلولهای دندریتیک روش کار آمدی می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.131.574.fa
برگشت به اصل مطلب