پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
آموزش بدون استفاده از مدل می تواند آگاهی و منافع درک شده از رفتارهای سلامت محور را افزایش دهد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
امروزه ارتباط تغذیه و انتخاب غذا با سلامت افراد جامعه بطور کل مورد تأیید و تأکید است. علی رغم اینکه نوجوانان بعلت تغییرات فیزیولوژیک نیازهای تغذیه ای بیشتری دارند اما تحقیقات نشان داده است که این گروه سنی کمتر از سایر گروهها از راهنماهای تغذیه ای تبعیت می کنند. رفتارهای تغذیه ای نامناسب بویژه دختران نوجوان را در معرض خطر قرار می دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر بهبود رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر یزد با استفاده از مدل ارتقاء سلامت پندر صورت گرفت. بر طبق نتایج سه رفتار عدم مصرف صبحانه، مصرف کم سبزیجات و مصرف زیاد فست فود بعنوان مهمترین رفتارهای غلط تغذیه ای دانش آموزان شناخته شد. در رابطه با صرف صبحانه سازه های احساس مرتبط با رفتار، موانع درک شده و تأثیر گذارنده های بین فردی اثر مستقیم و رفتار مرتبط قبلی و خودکارآمدی درک شده تأثیر غیر مستقیم بر رفتار داشتند. در رابطه با مصرف سبزیجات خودکارآمدی، منافع درک شده و ترجیحات رقابت کننده فوری اثر مستقیم و رفتار مرتبط قبلی و احساس مرتبط با رفتار اثر غیر مستقیم بر رفتار داشتند و در مورد مصرف فست فود موانع و منافع درک شده اثر مستقیم و ترجیحات رقابت کننده فوری هم اثر مستقیم و هم غیر مستقیم بر رفتار داشتند. آموزش بدون استفاده از مدل در جهت افزایش آگاهی و منافع درک شده از رفتارهای سلامت محور می تواند مؤثر باشد.

 

 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.132.1846.fa
برگشت به اصل مطلب