پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
آگاهی کم دانشجویان دندانپزشکی از روشهای کنترل عفونت در بخش پروتزهای دندانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کنترل عفونت یک  مسئله ی اساسی در حرفه ی دندانپزشکی است. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد در رابطه با مواد و روش های کنترل عفونت در بخش پروتز های دندانی در سال 1396 بود. نتایج مظالعه نشان داد آگاهی کلی دانشجویان در زمینه ی کنترل عفونت در سطح متوسط بود. در زمینه نگرش دانشجویان دارای نگرش متوسطی بودند و همچنین دانشجویان بیشتر علاقه مند به آموزش های عملی بودند. عملکرد دانشجویان در مورد استفاده از پوشش های حفاظتی و ضد عفونی کردن قالبها همچنین در رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از انتقال عفونت در بخش پروتزهای دندانی ضعیف بود. همچنین میانگین نمره عملکرد نشان از عملکرد ضعیف دانشجویان دارد.
 
 
 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.132.1850.fa
برگشت به اصل مطلب