پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی فسا
تأثیر مثبت مداخله‌ی آموزشی بر آگاهی و نگرش دانشجویان خوابگاه‌های علوم پزشکی فسا در مورد مصرف خودسرانه دارو

حذف تصاویر و رنگ‌ها
متاسفانه مصرف خودسرانه داروها در کشور ما در حال افزایش است. خوددرمانی و درخواست داروی بدون نسخه، به دلایل صرفه‌جویی در وقت و هزینه، امری رایج در اغلب کشورهاست. مصرف دارو ممکن است شامل داروهای OTC (Over The Counter) یا POM (Prescription Only Medicines) باشد. میزان اطلاع درخواست‌کنندگان این داروها معمولاً محدود و گاهی نادرست می‌باشد. هدف این پژوهش تعیین تأثیر مداخله‌ی آموزشی بر آگاهی و نگرش دانشجویان خوابگاه‌های علوم پزشکی فسا در مورد مصرف خودسرانه دارو بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی فسا می‌باشد.
 در این مطالعه 90 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه‌های علوم پزشکی فسا به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه مورد و کنترل هر کدام 45 نفر وارد مطالعه شدند. روش گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه تنظیم شده شامل سؤالات آگاهی، نگرش (بر اساس اجزای مدل اعتقاد بهداشتی), چک لیست عملکرد و علل خوددرمانی در خصوص مصرف خودسرانه دارو بوده است. جلسات آموزشی به صورت بحث گروهی و توزیع پمفلت آموزشی بوده است.
پس از مداخله‌ی آموزشی میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده و منافع درک شده و خودکارآمدی به صورت معنی‌داری در گروه آزمون افزایش داشت.
 نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع مصرف خودسرانه دارو در بین دانشجویان و نگرش پایین آن‌ها نسبت به این موضوع پیشنهاد می‌شود برنامه‌های آموزشی بیشتری در خصوص عوارض خوددرمانی در سطح دانشگاه‌ها برگزار شود.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سید امین کوهپایه   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۵/۲۵   |   کد طرح: 95126
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.134.1428.fa
برگشت به اصل مطلب