پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی فسا
نقش موثر مدیریت سیستم سلامت در پیشگیری و کاهش خطرات و افزایش کارایی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیریت سیستم سلامت در مراکز درمانی نقش بسیار موثری در پیشگیری و کاهش خطرات و افزایش کارایی کارکنان دارند، لذا این پژوهش با هدف ارزیابی شاخص های عملکردی ایمنی و مدیریت سیستم سلامت بیمارستان ولی عصر فسا از دیدگاه کارکنان پرستاری در نیمه دوم  سال 1395انجام شده است. این مطالعه در بیمارستان ولی عصر( عج) فسا انجام شد. نمونه گیری بصورت سرشماری بود که بر این اساس حجم نمونه پژوهش را 200 نفر از کارکنان تشکیل دادند. باتوجه به اینکه شاخص های ایمنی و مدیریت سیستم سلامت در حیطه های مدیریت ورهبری، شناسایی خطرات، پیشگیری و کنترل خطرات ،آموزش یادگیری وارزشیابی وارتقای برنامه در مرکزدرمانی تحت مطالعه از وضعیت قابل قبول  برخوردار  نمی باشد ، لذا توجه و اهتمام مدیران در زمینه سلامت ایمنی شغلی و محیط کار ضروری بنظر میرسد. برای رفع نواقص و ضعف ها در این زمینه ها  نیاز به ارزیابی موثر ، بهبود مستمر برنامه های آموزشی کارکنان ، پیشگیری ، حفاظت ،ایمنی و بهداشت شغلی و مشارکت همه جانبه اعضای تیم سلامت میباشد.

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.134.1429.fa
برگشت به اصل مطلب