پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی فسا
بررسی استفاده از گیاهان دارویی بررسی استفاده از گیاهان دارویی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک و بیماری های مزمن در جمعیت کوهورت ششده فسا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت و به بررسی شیوع استفاده از گیاهان دارویی در بین جمعیت مورد مطالعه در کوهورت پرشین شاخه فسا که در منطقه ششده انجام می پذیرد، پرداخت. اطلاعات 10143 نفر از افراد مورد بررسی قرار گرفت. میزان استفاده از گیاهان دارویی در آقایان1/85 % و در خانم ها 3/84% بود که تفاوت معنی داری وجود نداشت.از نظر سنی نیز بیشترین میزان شرکت کنندگان (1/40 %) و همچنین بیشترین میزان مصرف گیاهان دارویی (1/85 %) مربوط به گروه زیر 45 سال بود.همچنین در بررسی وضعیت تأهل، دیابت، فشار خون، ایسکمی قلبی، انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی، نارسایی کلیه، کبد چرب، سنگ کلیه، سردردهای مزمن، افسردگی و شاخص توده بدنی افراد، بین دو گروه استفاده کننده از گیاهان دارویی و غیر استفاده کننده رابطه معنی داری یافت نشد. لازم به ذکر است که بیشترین میزان مصرف را گروهی که تحصیلات آکادمیک داشتند، گزارش نمودند (P = 0.005).

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: پایان نامه، دانشجو: علیرضا کامرانی پور ، استاد راهنما : دکتر محد هاشم هاشم پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۱۵   |   کد طرح: 96014
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.134.809.fa
برگشت به اصل مطلب