پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سطوح تستوسترون و دهیدرواپی آندروسترون-سولفات (DHEAs) با آرتریت روماتوئید ارتباط دارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به ماهیت التهابی و مزمن بیماری آرتریت روماتوئید باید به دنبال عوامل ثانویه ای بود که شاید بتوان در کاهش علائم التهاب بیماران مؤثرباشد . سطح آندروژن ها یکی از عواملی است که می تواند اثرات ضد التهابی داشته باشد . این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح سرمی تستوسترون و دی هیدرو اپی آندروسترون سولفات با بیماری آرتریت روماتوئید  انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد شیوع سطح غیر طبیعی تستوسترون و دی هیدرو اپی آندروسترون سولفات در بیماران مبتلا به آرتریت بالاتر از گروه شاهد بود در آنالیز رگرسیون لجستیک ، تنهادی هیدرواپی آندروسترون سولفات ارتباط مستقل و معنادار با آرتریت روماتوئید داشت . این مطلب می تواند اثرات ضد التهابی آندروژنه ی گنادال و آدرنال را نشان دهد. شناخت عوامل ثانویه مؤثر در ایجاد التهاب بیماری آرتریت روماتوئید  و کنترل التهاب مفصلی بیماری آرتریت روماتوئید و نقش تغییرات سطح هورمونهای جنسی مردانه در بیماری آرتریت روماتوئید از مهمترین نتایج این پژوهش بوده اند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر مهین لشکری، دکتر اکرم نوری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱۳   |   کد طرح: 9183/20/28
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.135.1392.fa
برگشت به اصل مطلب